می فهمی نمی تونم چیز دیگه ای بگم!

دروغ حقیقتی است که دروغگو از فرط حقارت،

برای تحمیق و فریب دیگران آن را به گونه ای دیگر می آراید.