پروردگارا؛

نوری در چشمانم، افق تازه ای در دینم، یقینی در قلبم،

صداقت و پاکی در عملم و سلامتی و پویایی در درونم ایجاد بفرما!

تا با نوری که در چشمانم قرار دادی راهم را ببینم تا در چاه نیفتم، و با افقی که در دینم قرار می دهی

ایمان را جایگزین اعتقاداتم سازم، و از گرمی یقینی که در قلبم قرار دادی عاشقانه تو و مخلوقات تو را

دوست بدارم و بی ریا و خالص آنگونه که شاید عمل نمایم.

خداوندا تو بر هر چیزی توانایی خودم را به تو می سپارم تا بهترینهایت را عطایم کنی.

خدایا تو را سپاسگزارم، تو را من آنگونه که می فهمم دوست می دارم.