بگذارید وبگذریدببینید و دل مبندید چشم بیندازید و دل مبازیدکه دیر یا زود باید گذاشت و گذشت