بهتر است به خاطر چیزی که هستی، از تو متنفر باشند

 تا اینکه به خاطر چیزی که نیستی، دوستت داشته باشند.                                               آندره ژید