تا وقتی که قلب نخواهد، مغز هرگز  به چیزی عقیده پیدا نمی کند.                                       ویلیام جیمز