اگه یه روزشاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشه

و

اگه یه روز غمگین شدی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشه.

                                                                                                    چارلی چاپلین