سرسبزترین بهار تقدیم تو باد آواز خوش هزار تقــدیم تو باد گویند که لحظه ایست روییدن عشق آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد