برای خندیدن منتظر خوشبختی نباش،

شاید خوشبختی منتظر خندیدن توست.