ظریفی سن جوانکی را پرسید، گفت: بیست سال دارم.

ظریف گفت اشتباه می کنی فرزند،

بگو بیست سال را دیگر ندارم!