غرور از فرشته شیطان ، و تواضع از خاک ، انسان می سازد.