اصلاح طلبان با حداقل اشتراكات به ائتلاف رسيدند اين اولين قدم وخبر خوشايد انتخابات شوراها بود. اما...در اين كه اصلاحات امر نيكوييست شكي نيست . اما شايددر اين موقعيت فعلي ، بعد از گذار از آن دوران پر شور و هيجان دوم خرداد و دلسردي مردم(به هر حال ايگونه تعبير مي كنم) در سوم تير اصلاحات بيشتر از هر زماني نياز به تبيين داشته باشد . به عبارت ديگر هم اكنون بيش از پيش نياز به برنامه براي آبادي وآباداني احساس مي شود تا برانگيزش احساسات.

شايد به جرأت بتوان گفت كه عمده مردم ايران شرايط موجود را نمي پسندند و خواستار اصلاحات وتغييرات هستند اما اين بدان معنا نيست كه به اصلاح طلبان نيازدارندگرچه همين نياز مردم مي تواند اصلاح طلبان را پيروز ميدان گرداند (يا اينكه خود را پيروز بدانند) اما آنچه اين گروهها در موقعيت فعلي نياز دارند برنامه هاي هدفمند در جهت اصلاح شرايط فعلي و بهسازي هر چه بهتر شهر و اندكي فاصله گرفتن از آرمان گرايي وتا حدودي شعار زدگي هست. هر چندمرحله نخست با كنار گذاشتن اختلافات دروني گروهها گام مهمي در اين راستا برداشته شده است .