آنانکه از عشق دم می زنند، 

غافل از آنند که عاشقان در سکوت می میرند.