همانا انسان سرکشی می کند.

آنگاه که خویشتن را بی نیاز بیند.                                                                                                                              سوره علق