در هوایت بی قرارم روز و شب 

سرزپایت برندارم روز و شب 

جان و دل از عاشقان می خواستند 

جان و دل را می سپارم روز و شب