هیچکس نمی تونه به دلش یاد بده که نشکنه، ولی می تونه به دلش یادبده که وقتی شکست؛ لبه تیز دلش، دل کسی رو نبره !