تفاوت عمق اقیانوس و برکه از ماهی هایی که از آن بیرون

می آیند، مشخص می شود.