هرگز سنگهایی را که ازآنها گذشتی فراموش نکن،  آنگاه که به قله های مقصود رسیدی!