او نيز با تاييد ائتلاف خود وگروهش را وارد گود انتخابات كرد

او نیز با تایید ائتلاف خود و گروهش را وارد گود انتخاباتی کرد