black hole sun

 

خورشید همواره در حال تابش است،

 

اما حضور ما وجود همیشگی آن را حس نمی کند.