آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشد،

 

 به یاد من باش؛

 

که من همیشه به یاد توام.

 

                                                                سوره بقره،آیه 152