شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح می رسد،

 

گورکن گمنامی هست که دل به دفـــن دانایی بسته است.

                          

                                      از وصیت نامه کوروش کبیـــــر

 

cyrus cylinder