معلم شهید

 

تو می دانی و همه می دانند که زندگی از تحصیل لبخندی بر لبان من، از برانگیختن موج شعفی در دل من و از برآوردن برق امیدی در نگاه من عاجز است.تو می دانی و همه می دانند که شکنجه دیدن به خاطر تو، زندانی کشیدن برای تو و رنج بردن به پای تو تنهـــا لذت زندگی من است؛از شادی توست که در دل می خندم، از امید رهایی توست که برق امید در چشمان خسته ام می درخشد و از خوشبختی توست که هوای پاک سعـــادت را در ریـه هایم احساس می کنم.

نمی توانم خوب حرف بزنم نیروی شگفتی را که زیر این کلمات ساده و جمله های افتاده پنهان  کرده ام دریاب! دریاب!

من تو را دوست دارم. همه زندگیم و همه روزها و شبهای زندگیم، هر لحظه از این زندگی بر این دوستی شهادت می دهند، شاهد بوده اند و شاهد هستند.

آزادی تو مذهب من است،

خوشبختی تو عشق من است،

آینده تو تنهـــا آرزوی من است.

                                                             دکتـر علی شریعتی