دام عشق

 

گفتم مه من از چه تو در دام نیفتی

 

گفتا چه کنم، دام شما دانه ندارد!