یاریم کن

                               پــروردگارا:

ناتـوان بودم، یاریــم کردی

گمراه بودم، هدایتم کردی

تنهــا بودم، صـدایم کردی

اسـیر بودم، رهایم کردی

زشت بودم، نگاهم کردی

آلـوده بودم، پاکـم کردی

محکوم بودم، آزادم کردی

و تو را سپاس می گویم که نجاتم دادی.