دروغ

گرچه در طول تاریخ ایرانبان از دروغ دوری جسته اند و شاهان ایرانی

آرزوی دوری آن را از این خاک داشته اند و همچنین در قرآن هم آمده که

پروردگار دروغگو را دوست نمی دارد اما؛

دروغ که خناق نیست پس:

                              

120$ = 40$