خود شناسی

برای آنکه به مردم کمک کنی، نخست لازم است آنان را درک کنی؛ اما تا زمانی که خودت را نشناسی، قادر نخواهی بود آنان را درک کنی، پس نخستین کار شناخت خودت است!