چه خودخواه است این کودک درون من

و چه تنهاست آن باطن رفیع من

ومن...

          چه دور از آنم...