شجاعت واقعی زمانی است که شخص بتواند از اعماق مشکلات و بدبختی ها به زندگی لبخند بزند.

ناپلئون

 

problem