آسمـــــــان هر چه تیره تر

 

ستــــــــاره هاش نمایان تر

 

galaxy