از باستان شناسی پرسیدند زندگی یعنی چه؟ گفت:

 

کاویدن جان برای استخراج گوهرهای درون!

 

کندوکاو در وجود