مدرسه روستاي درودزن

آتش سوزی زمانی رخ داد که مانتوی یکی از دختر بچه ها هنگام گرم شدن

روی علاالدین آتش گرفت.