به یاد آر دوست من؛ آن زمان کز کنارم گذشتی،

آن گونه که حال هستی؛ من نیز روزگاری چون تو بودم...

آن گونه که حال هستم؛ تو نیز چون من خواهی شد...

آماده باش تا چون من شوی...

 

و... مرگ!