تمام بت هـایم را فرش می کنم، به راهـی که تو از آن می گذری.

 

بت شکنی