ابرها در گذرند

همانگونه كه لحظه ها

از گذشته تا حال

از حال تا آينده

ومن...

فارغ از غمهاي گذشته و

رها از دغدغه هاي آينده

اكنون را مي زيم

لحظه ها را مي فهمم

اكنون را در نفسهايم

ونفسهايم را در اكنون

........................

با من بمان و همراهم باش

از اكنون تا حال

واز حال تا اكنون