فرهنگ ملی به دو قسمت تقسیم می شود:

یکی فرهنگ دینی و دیگری فرهنگ انباشته شده تاریخی.

مشکلات ما درمورد آن قسمت از فرهنگ انباشته شده تاریخی

است که اجازه نمی دهددر مسیر علمی شدن، کاربردی شدن

و تفکر بهینه حرکت کنیم.

دکترسریع القلم (عقلانیت وآینده توسعه یافتگی)