هرجا اختلاف سیاسی وجود نداشته باشد، آنجــا یک نوع سرکوب

وجود دارد. هرجا اختلاف نیست، آنجا حتما یک نوع دیکتاتوری هست.

 

سرکوب