آکسفورد

 

آیا حق با لینکلن نبود که می گفت؛ نمی توان برای همیشه همه مردم را فریب داد، دیر یا زود حقیقت خود را نشان می دهد :

"هنگامی که هیچ صدایی برای مخالفت گویی بر نمی خیزد و هنگامی که حقیقت را نمی توان شناخت، دروغگویی آسان است. ولی هنگامی دروغگویی بسیار دشوارتر می شود که صداهای دیگری یه گوش برسند و سخنان دیگر را اصلاح کنند."

بنیادهای علم سیاست: عبدالرحمان عالم

باعرض معذرت از تکراری بودن قسمتی از مطلب فوق