هفت اصل ثابت زمینه های ضروری توسعه:

1- توانایی فکری - سازماندهی هیات حاکمه

2-توجه به علم

3-نظم در امور

4-آرامش اجتماعی

5-نظام قانونی

6-نظام آموزشی

7 فرهنگ اقتصادی

نیک بنگریم؛  کدامیک از اسباب فوق را برای توسعه داریم، آنگاه ببینیم کدامیک را می توانیم تغییر دهیم کدامیک را از نو بسازیم یا  ایجاد نماییم و باز کدامیک را می توانیم بهینه سازیم. (ضمنا نخستین اصل مهمترین  اصل به شمار می آید.)

development