تا به كي؟

اما روی صحبتم به مسئولین است : واقعا تا به کی باید شاهد این گونه حوادث باشیم.