افقهایت در دور دستها را بنا کن اما نگاهت را به هدفهایت معطوف کن، هدفهایی کوچک تا پله هایی باشند برای عبور آرام و پیوسته.

 

step