من در این خلوت خاموش سکوت،

                                   

                                           اگر از تو یادی نکنم

                                                                 

                                                                      می شکنم.

 

                                                                                               (؟)