توسعه زمانی رخ می دهد که علاوه بر

رشد اقتصادی افزایش درآمد سرانه ملی،

شاهد کاهش میزان فقر، بیکاری و

نابرابری نیز به طور محسوسی باشیم.