توصیه هایی که لیبرالها برای ترغیب همکاری جهانی از طریق نهادهای بین المللی، خلع سلاح و حقوق بین الملل ارائه می دهندعبارت است از:

1-   توسعه وحدت میان انسانها به جای تاکید بر وجود دولتهای ملی و محلی

2-   ایجاد ظرفیت به منظور برانگیختن افکار عمومی جهانی بر علیه جنگ، خشونت

3-    توسعه و رفع موانع تجارت آزاد بین المللی به جای تاکید بر ناسیونالیسم اقتصادی

4-   استقرار نظامی مرکب از میثاقهای علنی به جای دیپلماسی مخفی

5- تقویت چند جانبه گرایی و نظامی مبتنی بر همکاریهای دستجمعی به جای اتحادهای دوجانبه