امیرمومنان یا امیرالمومنین، در اعتقاد شیعه امامیه، عنوانی است که خاص علی بن ابیطالب بوده و هست.

 

مولا علی