سرابها گرچه زیبـــایند، اما تلخی واهی بودنش خیلی زود حلاوت زیبـــاییش را از بین می برد.