خاتمـــــــــــی

 

اما بدترین کیفرها برای کسی که نخواهد زمام حکومت را به دست گیرد، این است که زیر دست حکومت انسانی بدتر قرار گیرد و به عقیده من نیکمردان فقط برای رهایی از این کیفر بار حکومت را به دوش می گیرند. هنگامی هم که بر سر کار دولت می روند چشم ندارند از این کار سود یا لذتی ببرند، بلکه از روی ناچاری بدان تن در می دهند چون کسی بهتر از خود نمی یابند که این بار سنگین را بر دوش او بنهند.

                                                                         افلاطون