بهترین رابطه، رابطه ایست؛

که عشق به یکدیگر، بر نیاز به یکدیگر، فزونی یابد.

 

needless