اخبار خوشايندي به گوشم نمي رسد دوباره يادم به روزهاي سياه وسفيد جنگ

هشت ساله مي افتد.حضور نيرو هاي آمريكايي در كنار زمزمه هاي حمله نظامي

 به وطنمان از يك سو، شعار پردازي وخودبيني مفرط همرا ه با عدم موقعيت سنجي

 بعضي از سران از سويي ديگر اوضاع را به مراد كساني كرده كه هم دستي در به

 جوش در آوردن ديگ مذهب دارند و هم نفسي بر آتش خفته جنگ اما اين ميان

 كسي جز پرتقال فروش و چيزي جز وطن زيان نخواهد ديد .

اين را بايد به يقين بدانيم كه جنگ سالاران و جنگ طلبان آمريكا تحفه ايي را

 جز ويراني ومحيطي را براي رشد انگلها برايمان به ارمغان نخواهند آورد. اما من

 درعجب كه دولت مردان و حاكميت ايرا ن چرا اينگونه عمل كرده ومي كنند كه

 زمينه را براي ترك تازي آنان فراهم آورند.