دريغ است كه ايران ويران شود                   كنام پلنگان وشيران شود

ديشب آقاي رئيس جمهورميهمان گفتگوي خبري شبكه دو سيما بودندمن

 هم مشتاق از اين اتفاق و نگران از اوضاع فعلي كشور پاي سخنان

آقاي احمدي نژاد نشستم؛ بسيار بودند همچون من كه انتظارداشتند از دل

اين مصاحبه، حرفهاي اميدواركننده وطرح هاي جديدي براي خنثي كردن

ترفند هاي خارجي و مشكلات داخلي بيرون بيايد.اما...

§        در حالي كه مدتي است صداي تهديد هاي آمريكا و متحدانش را همسو

 بابعضي كشورهاي منطقه بلندتر مي شنويم گويي كه بيخ گوشمان هستند.

§        شاهد گراني اقلام مصرفي و مايحتاج عمومي،

§        لجام گسيختگي قيمت مسكن و عدم توانايي خريد مسكن براي اقشار

 متوسط و پايين جامعه،

§       وابستگي هرچه بيشتر بودجه به قيمت  نفت در حاليكه سير نزولي

قيمت نفت هر روز شتاب بيشتري مي گيرد ،

§       صدور دو قطعنامه بين المللي در مدت تنها شش ماه كه در تاريخ انقلاب

بي سابق است(نقل به مضمون سخنان آقاي صدر معاون اسبق وزير خارجه)،

§       گشودن جبهه هاي بيشتري عليه ايران با اجراي سخنراني هاي احساسي

مانند اظهار نظر در مورد هولو كاست و

§       عدم توجه كافي به امر برنامه ريزي ( ادغام ادارات برنامه و بودجه استانها

در استانداري ها) ونداشتن برنامه مشخص در مورد بودجه كه موجب مي شود

بودجه با تاخير زيادي به مجلس سپرده شود راهستيم .

 

-         آقاي حيدري مجري برنامه : آقاي ريس جمهور شما واقعانگران آينده

 كشور نيستيد !!!

-         آقاي احمدي نژاد : نه!چرا نگران باشم!

اما آقاي رئيس جمهور من ، اين شهروند عادي جامعه ايران نگرانم، اينها

و بسياري ديگردل نگراني هايي هست كه درمن( وشايد جامعه) وجود دارد

كه نمي توانيم آن را كتمان كنم.