یکی از ارمغانهای سفر آقای احمدی نژاد به فارس باز کردن دریچه های سد درودزن برای شادی دل مردم به مدت تقریبی ده روز بود. حال باید نیک اندشیدن که ثمره مبارک این جریان با آب به نفع کدام جریان است، از یک سو به واسطه وقوع خشکسالی در یکی دو سال اخیر سطح آب این سد به شدت پایین آمده بود به طوری آب شرب شهرستانهای شیراز و مرودشت که از این منبع تامین می شد فاقد کیفیت مناسبی بود اما با بارشهای اخیر جای امیدواری بود که وضعیت تغییر کند اما با این بذل و بخشش عملا نه برای کشاورزان که متعجبانه به منظره عبور آب از کانالهای مجاورشان خیره شده بودند سودی داشت تنها سود ان پرآب شدن رودخانه کر بود که چند سالی بود که رو به خشکی گذاشته بود.

 

سد درودزن